Вторник, 12 Август 2014    Печат

Крайният срок за кандидатстване е до 27 октомври

МОТО-ПФОЕ 2014
Регламент на програмата

I. Общо описание и право на участие
Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на околната среда е отворена за всякакъв вид инициативи за опазване на околната среда и културното наследство – индивидуални или колективни – които са действащи през 2014 г. Проекти, които са в процес на планиране, в идейна фаза, или са приключили, не се взимат под внимание. В програмата могат да участват включително и проекти, чиито автори са млади хора на възраст до 18 години, като в този случай се изисква проектът да се осъществява под ръководството на пълнолетни лица.

II. Категории

1. Опазване на природната среда
Проекти за опазване на флората и/или фауната, и/или природни феномени. Проекти, свързани със създаване/внедряване на зелени технологии, с намаляване консумацията на природни ресурси и/или с понижаване степента на замърсяване на околната среда.
2. Опазване на културното наследство
Проекти за съхраняване на сътворените от човека обекти от националното и/или европейско културно-историческо наследство. Проекти, чиято цел е създаване на нови, или обогатяване на традиционни културни ценности.

III. Оценка, награди, награден фонд

- Журито на Дарителската програма оценява проектите, в зависимост от следните критерии, без да са подредени по важност :
1 Полезност и практичност
2 Мисия на проекта
3 Финансова нужда
4 Оригиналност
5 Значение за опазване на общонационалното природно и културно наследство
- Журито на Дарителската програма излъчва един национален победител в рамките на всяко издание. Журито има право да присъди и до две поощрителни награди.
- Общият награден фонд на програмата е 20 000 лева. Той се разпределя между наградените проекти, като Наградата за националния победител е минимум 10 000 лева.

IV. Правила за участие

- В Дарителската програма на Мото-Пфое се допускат проекти, които са в определена фаза на развитие, т.е. реализацията им трябва да е започнала към момента на подаване на документи за участие. Проекти, които са в идеен етап няма да бъдат допускани до процеса на журиране, тъй като целта на Дарителската програма е да подпомогне по-нататъшното разгръщане и/или приключването на проектите.
- Не се допускат до участие проекти, които вече са завършени.
- Не се разглеждат и допускат до участие проекти, чиято крайна цел е свързана с финансиране издаването на книги, CD-та, DVD-та, мултимедийни презентации, електронни каталози, създаване и администриране на уеб-сайтове, блогове, социални мрежи, както и с реализацията на концерти, спектакли, фестивали, семинари, конференции, конгреси и други еднократни публични изяви и събития. Изключение от това правило правят случаите, в които изброените в предното изречение форми са само елемент или фаза на проекта.
- В програмата могат да участват автори на проекти, които са деца и/или младежи при условие, че възрастни над 18 г. оказват административна помощ при реализацията на инициативите им.
- За участие в Дарителската програма, трябва да се изпратят следните документи:

1 Ясно и четливо попълнен формуляр за участие
2 По-подробно описание на проекта (цел, извършена дейност до момента на кандидатстване, кратко описание на организационните фази за реализирането му). Обемът НЕ трябва да надхвърля 20 стандартни страници А4. Подробното описание на проекта трябва да завършва с дата, подпис (на автора или лицето, представляващо организацията) и печат на организацията. Документи, които не са оформени, както е посочено по-горе, няма да бъдат допускани до процеса на журиране..
3 Илюстративен материал (според спецификата на проекта) – снимки, аудио- или видео материали, дискове и др. Същите ще бъдат запазени от организаторите и е възможно да бъдат използвани с цел даване гласност на програмата и проектите-участници. На тях трябва да бъдат ясно обозначени: 1. име на проекта; 2. автор на проекта; 3. описание на илюстративния материал. Материалите трябва да бъдат без ограничени права за разпространение. ВАЖНО е да се изпращат единствено копия. Да не се изпращат оригинали, уникални материали, или такива с висока стойност. Изпращаните предмети не бива да са тежки и/или обемни.
4 Документи за легитимиране - Копие от лична карта и валидно свидетелство за съдимост за физически лица; Копие от съдебна регистрация и актуално състояние за юридически лица.
- Всички необходими за участие в програмата документи и материали (формуляр, подробно описание на проекта, визуални материали) трябва да бъдат изпратени едновременно.
- Организаторите не са длъжни да връщат обратно комплекта с документи за участие.
- Авторите на отличените проекти трябва да изразяват съгласие и имат готовност за участие в подбрани и подходящи инициативи за огласяване на Дарителската програма.
- Авторите на отличените проекти трябва да изразяват съгласие резюме със съдържанието на проекта, както и онагледителни материали да могат да се публикуват в медиите с цел огласяване на проектите и на Дарителската програма.
- Решението на журито е окончателно.

V. Документи, изпращане и срокове:

- Формулярът за участие се изтегля от корпоративния интернет адрес: www.motopfohe.bg.

- Документите за участие (формуляр, подробно описание на проекта, визуални материали) се изпращат на адрес:

1360 София
ж.к Люлин
Бул. Сливница 444
Мото-Пфое ЕООД
За Дарителската програма

- Крайният срок за кандидатстване е до 27 октомври. (важи датата на пощенското клеймо или на входящия номер, ако е доставено лично)
- Ще бъдат приемани единствено проекти, съобразени с гореизложените правила и изисквания.

- За повече информация:
запитвания по електронен път на: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
запитвания на телефони: (02) 9842 269; (02) 9842 273;