Начало Новини
Понеделник, 11 Април 2016    Печат

                                                                                           ДО

                                                                                          ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА,
                                                                                          ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БТС"

 

П О К А Н А

Съгласно чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 32 /2/ и във връзка с чл. 33 /1/ от Устава на БТС Ви каним на 28 май 2016 г. /събота/ от 11, 00 часа в залата на Специализирана болница за рехабилитация „Здраве" ЕАД, София – Банкя, ул. „Г. С. Раковски" No 15 за участие в свиканото от Управителния съвет на БТС Общо събрание на Сдружение „Български туристически съюз" със следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет на БТС за 2015 г.
2. Отчет за изпълнение бюджета на БТС за 2015 г.
3. Приемане на консолидирания финансов отчет за 2015 г.
4. Утвърждаване на бюджета за 2016 г.
5. Приемане на проекта за бюджет за 2017 г.
6. Отчет за работата на Инспектората на БТС.
7.Отпадане на туристически дружества от Сдружение „БТС".
8.Изключване на туристически дружества от Сдружение „БТС".
9. Приемане на нови членове на Сдружение „БТС".